Hiện hữu và Hư không

Hiện hữu và Hư không

 VÕ CÔNG LIÊM                                HIỆN HỮU Và HƯ KHÔNG             (L’ ÊTRE Et NÉANT / BEING And NOTHINGNESS)               Tác giả Võ Công Liêm                                                                                                                    To: Ms. Katherine Jenkins                                                                                                             (University of Calgary Ab.Ca)   Trong số những…

Xem thêm