Trụ trì chùa Tây Thiên “tố” bị cô lập, mất kiểm soát tiền công đức